فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 1

پروژه (کارنمای معلمی) دانشگاه فرهنگیان

پروژه (کارنمای معلمی) دانشگاه فرهنگیان مقدمه دوست دارید در آینده چه کاره شوید؟ جمله تکراری بود که همه ما در دوران تحصیل بارها آن را از سوی معلمان خود شنیده بودیم اما، بیآنکه زیاد دغدغه آن را داشته باشیم و بر اساس آنچه پسند اطرافیان و والدینمان بوده ا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل