فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

تحقیق بررسی و تحلیل مدیریت آموزشی مدارس ابتدایی

تحقیق بررسی و تحلیل مدیریت آموزشی مدارس ابتدایی - هدف پژوهش حاضر ارائه يك مدل مديريت مبتني بر فراشناخت براي مديران مدارس ابتدايي بود. جهت تحقق اين هدف، ابتدا با مطالعه ادبيات مربوطه، تعداد 89 مولفه استخراج و در قالب يك چارچوب اوليه ارائه گرديد. جهت تأييد چارچوب اوليه، پرسشنامه اي تنظيم و بعد ....

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل